2014 St. Vital Invitational - Varsity Boys

Glenlawn 95
70 Westgate Thursday, February 6
4:00 PM
Glenlawn 76
62 John Taylor Friday, February 7
4:00 PM
Friday, February 7
7:00 PM
Glenlawn 75
Saturday, February 8
2:45 PM
Westgate 70 Saturday, February 8
6:15 PM
St. Paul's 104
Thursday, February 6
5:30 PM
 
89 John Taylor St. Paul's 72
John Taylor 73
Miles Macdonell 56
49 Miles Macdonell Thursday, February 6
7:00 PM
Dakota 53
Friday, February 7
5:30 PM
Friday, February 7
8:30 PM
 
Dakota 92
Garden City 72
72 Sturgeon Heights Thursday, February 6
8:30 PM
Garden City 57
76 Sturgeon Heights Garden City 56
Sturgeon Heights 54
74 Westgate St. Paul's 79
Saturday, February 8
1:00 PM
  Saturday, February 8
4:30 PM
 
51 Miles Macdonell Dakota 78